زنجره مو
زنجرک مو
بالشتک مو
شپشک آردآلود مو
شپشک آرد آلود
سپردار توت
تریپس مو
کرمهای سفید ریشه
کرم خوشه خوار انگور
کرم برگخوار انگور
کرمهای خاکستری جوانه خوار
جوانه خوار مو
کرمهای شاخه دار مو
پروانه مینوز برگ مو
پروانه سفید امریکایی
کنه توت فرنگی
کنه نمدی یا ارینوز مو
شته سبز انار
مگس سفید انار
شپشک روسی
شپشک آردآلود انار
سوسک چوبخوار انار
کرم انار
پروانه دانه خوار انار یا پروانه گلوگاه انار
کنه قرمز پاکوتاه انار
بید انجیر
پروانه برگخوار انجیر
پروانه برگخوار انجیر
پروانه میوه خوار انجیر
مگس انجیر
سوسک شاخه خوار انجیر
شپشک ستاره ای انجیر
پسیل انجیر
سوسک چوبخوار انجیر
کنه تارتن انجیر
کنه اریوفید انجیر
شته سبز گردو
شپشک توت

+ نوشته شده توسط ایمان امینی در سه شنبه بیستم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 23:59 |


Powered By
BLOGFA.COM